Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 124: Luyện tập

  • Bài 124: Luyện tập trang 1
Bài 124: LUYỆN TẬP
SỐ ?
20
Tìm X:
X - 4 = 2
X =2+4
X = 6
b) X - 5 = 4
X =4 + 5 X = 9
X — 3 = 3
X =3 + 3
X = 6
X : 4 = 2
X =2x4
X = 8
X : 5 = 4
X =4x5
X = 20
X : 3 = 3
X =3x3
X =9
3.
Số
6:3 = 2
Số bị chia
15
15
20
20
12
12
Sô' chia
3
3
4
4
3
3
Thương
5
5
5
5
4
4
4. Một đội tập bơi chia đều thành 5 nhóm, mỗi nhóm được 4 bạn. Hỏi đội bơi đó có bao nhiêu bạn ?
Tóm tắt
4 bạn 1 nhóm+''~''i
? bạn
5 nhóm~i"-~—4_
Bài giải
Số bạn có trong 5 nhóm là: 4x5 =20 (bạn)
Đáp số: 20 bạn