Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 157: Ôn tập về phép cộng và phép trừ

  • Bài 157: Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 1
  • Bài 157: Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 2
Bài 157: ÔN TẬP VỄ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ
Tính nhẩm:
6 + 9 = 15
30 + 40 = 70
300 + 300 = 600
15 - 8 =
7
7 + 9 = 16
80 - 60 = 20
600 - 300 = 300
16 - 8 =
8
8 + 9 = 17
50 + 30 = 80
700 + 200 = 900
17 - 8 =
9
9 + 9 = 18
90 - 30 = 60
900 - 700 = 200
18 - 9 =
9
Đặt tính rồi
tính:
45
62
867
246
+
—
—
+
35
17
432
513
80
45
435
759
80
29
503
672
—
+
—
36
37
194
372
44
66
697
300
Một trại hè có 475 học sinh nam và 510 học sinh nữ. Hỏi trại đó có tất cả bao nhiêu học sinh ?
Tóm tắt
475 học sinh
Nam
510 học sinh học sinh Nữ 	<
Bài giải
Số học sinh có trong trại hè là: 475 + 510 = 985 (học sinh)
Đáp số: 985 học sinh
Ô tô to chuyển được 980kg gạo, ô tô bé chuyển được ít hơn ô tô to 250kg gạo. Hỏi ô tô bé chuyển được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?
Tóm tắt
ô tô to:
ô tô bé: K
980kg
?kg 250kg —	~'l
Bài giải
Ô tô bé chở được là:
980 - 250 = 730 (kg)
Đáp số: 730kg
SỐ
a) 74 + 25 = 25 +
74
b) 254 +
315
= 315 + 254