Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 164: Ôn tập Hình học (tiếp theo)

  • Bài 164: Ôn tập Hình học (tiếp theo) trang 1
  • Bài 164: Ôn tập Hình học (tiếp theo) trang 2
Bài 164: ÔN TẬP HÌNH HỌC (tiếp theo)
1. Tính độ dài đường gấp khúc sau:
a) Độ dài đường gấp khúc AI3CD là:
4 + 3 + 5 = 12 (cm)
Đáp số: 12cm
b) Độ dài đường gấp khúc MNPQR là:
2 + 2 + 2 + 2 = 8 (cm)
Hoặc 2x4 =8 (cm)
Đáp số: 8cm
2. Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là AB = 15cm,
BC = 25cm, AC = 30cm.
Bài giải
Chu vi hình tam giác ABC là: 15 + 25 + 30 = 70 (cm)
Đáp số: 70cm
3. Tính chu vi hình tứ giác DEGH, biết độ dài mỗi cạnh của hình đó đều bằng lOdm.
Cácli 1:
Chu vi hình tứ giác DEHG là :
10 + 10 + 10 + 10 = 40 (dm)
Đáp số : 40dm
Cách 2:
Chu vi hình tứ giác DEHG là:
4 X 10 =40 (dm)
Đáp số : 40dm
4. Em ước lượng xem nếu con kiến đi từ A đến c theo đường gấp khúc ABC hoặc đường gấp khúc AMNOPQC thì đi đường nào dài hơn ?
Kiểm tra lại bằng cách tính độ dài hai đường gấp khúc đó.
Độ dài dường gấp khúc ABC là:
5 + 6 = 11 (cm)
Độ dài đường gấp kliúc AMNOPQC là:
10dm
G	H
lcjn
bZ_1	>c
p Q
'i	:	I	ỉ
i	;	Ị	l
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 = 11 (cm)
Vậy con kiến bò theo hai đường gấp khúc ABC, AMNOPQC đều có chiều dài bằng như nhau.
Xêp 4 hình tam giác hình thành mũi tên (xem hình vẽ):