Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 98: Luyện tập

  • Bài 98: Luyện  tập trang 1
  • Bài 98: Luyện  tập trang 2
Bài 98: LUYỆN TẬP
1.
Tính (theo mẫu):
a) 5 X 5 - 10 = 25 - 10	b) 5 X 7 - 5 =35-5
= 15	=30
5 X 9 - 25 = 45 - 25	5 X 6 - 12 = 30 - 12
= 20	=18
Mỗi bao có 5kg gạo. Hỏi 4 bao như thế có tất cả bao nhiêu ki-lô- gam gạo ?
4.
Tóm tắt
1 bao:
4 bao:
5kg
__?kg H"'" 	
5 [x~] 5 = 25 5 pr~[ 5 = 10
50
50
Bài giải
Số ki-lô-gam gạo có trong 4 bao là:
5x4 =20 (kg)
Đáp số: 20kg
3 = 8	5 Px~[ 2 = 10
3 = 15	5 [~+~[ 2 = 7