Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 127: Số 1 trong phép nhân và phép chia

  • Bài 127: Số 1 trong phép nhân và phép chia trang 1
  • Bài 127: Số 1 trong phép nhân và phép chia trang 2
Bài 127: số 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
1. Tính nhấm:
1x2=2
1 X 3
= 3
1x4=4
1x5=5
1x1=1
2x1=2
3x1
= 3
4x1=4
5x1=5
1:1=1
2:1 =2
3 : 1
= 3
4:1 =4
5:1 =5
[T] X 3 = 3
4x[T
] = 4
2
: 1 =
0x1=3
1-E
= 4
0
X 1 =
3:1=3
4: g
= 4
T
|:l =
Tính:
a) 2x3x1	= 6x1
2x1x3 = 2 X
3
= 6
= 6
b) 4 X 5 : 1 = 20 : 1
4:1x5	= 4 X
5
= 20
= 20
c) 8:4x1	=2x1
8x1:4 =8:4
= 2
= 2
d) 12 : 3 : 1 =4:1
12 : 1 : 3 = 12 :
3
= 4
= 4
x
4M2[7]l =8