Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 111: Tìm một thừa số của phép nhân

  • Bài 111: Tìm một thừa số của phép nhân trang 1
Bài 111: TÌM MỘT THỪA số CỦA PHÉP NHÂN
1. Tính nhẩm:
2x3=6
2 X £
6:2 =3
10 : í
6:3=2
10 : ỉ
2. Tìm X:
X X 2 = 8
X X í
X = 8 : 2
X
X = 4
X
3. Có 15 bông hoa cắm đều vào 3
= 10
3 X 4 = 12
= 5
12 : 3 = 4
= 2
12 : 4 = 3
= 15
3 X X = 24
= 15 : 3
X = 24
= 5
X = 8
Tóm tắt 15 bông 3 bình:
? bông
1 bình: K- ' ^1
4. Tìm y:
a) y + 2 = 14
bình. Hỏi mỗi bình có mấy bông hoa ? Bài giải
Số bông hoa có trong một bình là:
15 : 3 = 5 (bông)
Đáp số: 5 bông
b) y + 3 =24
y =14-2 y = 12
y X 2 = 14 y =14:2 y = 7
y =24-3 y =21
y X 3 = 24 y =24:3 y =8