Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 144: Viết số thành tổng trăm, chục, đơn vị

  • Bài 144: Viết số thành tổng trăm, chục, đơn vị trang 1
  • Bài 144: Viết số thành tổng trăm, chục, đơn vị trang 2
Bài 144: VIẾT SỐ THÀNH TổNG CÁC TRẪM, CHỤC, ĐƠN VỊ
1. Viết (theo mẫu):
275
2 trăm 7 chục 5 đơn vị
275 = 200 + 70 + 5
364
3 trăm 6 chục 4 đơn vị
364 = 300 + 60 + 4
519
5 trăm 1 chục 9 đơn vị
519 = 500 + 10 + 9
921
9 trăm 2 chục 1 đơn vị
921 = 900 + 20 + 1
753
7 trăm 5 chục 3 đơn vị
753 = 700 + 50 + 3
468
4 trăm 6 chục 8 đơn vị
468 = 400 + 60 + 8
Nối (theo mẫu):
Viết (theo mẫu):
458 = 400 + 50 + 8 391 = 300 + 90 + 1 273 = 200 + 70 + 3
916 = 900 502 = 500 760 = 700
10 + 6 2
60
Viết (theo mẫu):	
Số 853 gồm 8 trăm 5 chục và 3 đơn vị Số 951 gồm 9 trăm 5 chục và 1 đơn vị. Số 728 gồm 7 trăm 2 chục và 8 đơn vị. Số 207 gồm 2 trăm 0 chục và 7 đơn vị.