Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 120: Giờ, phút

  • Bài 120: Giờ, phút trang 1
12
Tx
Z”12
1
Xii 12
1
Xii
1 7
2 1
/'lõ
2 1
/10
2 1
/10 '
J
2 1
3 Q
- 31
|q
3|
Eq
3J
r
V8
V
V
4/
\8
4J
6
5^
XL 6
5
\d
5
XL
6 s
Bài 120: GIỜ, PHÚT
11
11 giờ
2 giờ rưỡi	8 giờ 15 phút 9 giờ rưỡi
2. Nối mỗi bức tranh với đồng hồ tương ứng:
Em tập thể dục lúc 6 giờ.
Em ra chơi lúc 9 giờ 30 phút
Em ăn sáng lúc 6 giờlõ phút 3. Tính (theo mẫu): a)
2 giờ + 1 giờ = 3 giờ
b)
Em tan học lúc 11 giờ 30 phút
-5
8 giờ - 5 giờ = 3 giờ 15 giờ - 10 giờ = 5 giờ 11 giờ - 4 giờ = 7 giờ
giờ + 2 giờ = 6 giờ 7 giờ + 3 giờ = 10 giờ
giờ + 9 giờ = 14 giờ