Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 114: Một phần tư

  • Bài 114: Một phần tư trang 1
Bài 114: MỘT PHẦN TƯ
Viết tiếp vào chỗ chấm:
“Một phần tư” viết là: 4 •
4
4 đọc là: một phần tư.
4
Khoanh vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm — hình đó:
4
B
©
3. Khoanh vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm 7 số ô vuông ở mỗi hình đó:
^7
1'
7.5 <
- .
4. Khoanh vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm © số con vật
ùgứ
11 < <
— Sồ con vặt:
4
7 *^7 ít' /
■ụ>