Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 123: Tìm số bị chia

  • Bài 123: Tìm số bị chia trang 1
  • Bài 123: Tìm số bị chia trang 2
Bài 123: TÌM số BỊ CHIA
Tính nhẩm:
6:2=3
3x2=6
Tìm X:
X : 3 =5
X =5x3 X =15
15 : 3 = 5 5 X 3 = 15
12 : 4 = 3 3 X 4 = 12
20 : 5 = 4 4 X 5 = 20
X : 4 = 2
X =2x4 X =8
c) X : 5 =4
X =4x5 X = 20
3. Có một số bao xi măng xếp đều lên 4 xe, mỗi xe có 5 bao. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao xi măng ?
Tóm tắt	Bài giải
5 bao	Số bao xi măng xếp lên 4 xe là:
4 X 5 = 20 (bao)
1 xe:
4 xe: Ị.- — V
? bao
Tìm y:
y - 3 =4
y =4 + 3 y =7
y - 4 =5
y =5 + 4 y =9
Đáp số: 20 bao
y - 2 = 3
y =3 + 2 y = 5
y : 3 = 4 y =4x3 y = 12
y : 4 =5 y =5x4 y =20
y:2 =3 y =3x2 y = 6