Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 167: Luyện tập chung

  • Bài 167: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 167: Luyện tập chung trang 2
Bài 167: LUYỆN TẬP CHUNG
1. Đồng hồ chỉ mấy giờ?
1 giờ rưỡi
Các số 836 ; 683 ; 863 ; 738 viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: 863 ; 836 ; 738 ; 683.
Đặt tính rồi tính:
63
28
35
4. Tính:
39
61
100
30 + 16 - 37 = 46 - 37 = 9
20:4x6 =5x6 = 30
821
345
2
829	343
5x7 + 35 = 35 + 35 = 70
40 : 5 : 2 =8:2 = 4
5. a) Đo độ dài hình tứ giác rồi viết kết quả vào chỗ chấm:
6cm
b) Chu vi hình tứ giác là:
4 + 2 + 3 + 6 =15 (cm)
Đáp số: 15cm