Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 Bài 106: Luyện tập

  • Bài 106: Luyện tập trang 1
  • Bài 106: Luyện tập trang 2
2
Bài 106: LUYỆN TẬP
1. Tính nhẩm:
4:2 =2 14 : 2 = 7
8:2 =4 18 : 2 = 9
6:2 =3 16:2 = 8
10 : 2 = 5 20 : 2 = 10
2. Tính nhẩm: 2 X 5 = 10 10 : 2 = 5
2 X 7 = 14 14 : 2 = 7
2 X 6 = 12
12 : 2 = 6
2 X 8 = 16 16 : 2 = 8
3. Có 12 cái bánh xếp đều vào 2 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bánh ?
Tóm tắt 12 bánh
2 hộp: 1---'"—
? bánh
Mỗi hbpj^-	—M
4. Có 12 cái bánh xếp vào các hộp, cả mấy hộp bánh ?
Bài giải
Mỗi hộp có số cái bánh là:
12 : 2 = 6 (cái)
Đáp số: 6 cái
mỗi hộp có 2 cái bánh. Hỏi có tất
Tóm tắt Mỗi hộp
2 cái:	—-1^1
? hộp
10 cái:
Bài giải
12 cái bánh xếp vào số hộp là:
12 : 2 = 6 (hộp)
Đáp số: 6 hộp