Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 100: Giới thiệu bản đồ hình quạt

  • Bài 100: Giới thiệu bản đồ hình quạt trang 1
  • Bài 100: Giới thiệu bản đồ hình quạt trang 2
Bài 100. Giới THIỆU BIEU Đồ HÌNH QUẠT
Biểu đồ hình quạt dưới đây cho biết tỉ số phần trăm các phương tiện đến trường của 40 em học sinh trong một lớp bán trú.
Dựa vào biểu đồ, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:
Hướng dẫn
Sô" em đi bộ là:
40 X 50 : 100 = 20 (em)
Số em đĩ xe đạp là:
40 X 25 : 100 = 10 (em)
Số em được bố mẹ chỏ' bằng xe máy:
40 X 20 : 100 = 8 (em)
Sô" em đi ô tô là:
40 X 5 : 100 = 2 (em).
Sô" học sinh đi bộ là 20 em.
Sô" học sinh đi xe đạp là 10 em.
Sô" học sinh được bô" mẹ chở bằng xe máy là 8 em.
Sô" học sinh được đưa đến trường bằng ô tô là 2 em.
Viết sô" thích hợp vào chỗ chấm:
Có 40 học sinh là cổ động viên của các đội bóng đá. Tỉ sô" phần trăm cố’ động viên của từng đội bóng đá được nêu trong biểu đồ hình quạt dưới đây:
Hướng dẫn
Số cổ động viên của đội Sóc Nâu :
40 X 47,5 : 100 = 19 (em)
Số cố động viên của đội Thỏ Trắng :
40 X 15 : 100 = 6 (em)
Sô" cố’ động viên đội Hươu Vàng :
40 X 25 : 100 = 10 (em)
Sô" cổ động viên đội Gấu Đen là: 40 X 12,5 : 100 = 5 (em)
Dựa vào biểu đồ, ta tính được:
Số cố’ động viên của đội Sóc Nâu là 19 học sinh.
Số cổ động viên của đội Thỏ Trắng là 6 học sinh.
Sô" cổ động viên đội Hươu Vàng gấp 2 lần số cổ động viên của đội Gấu Đen.