Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 156: Luyện tập

  • Bài 156: Luyện tập trang 1
Bài 156. LUYỆN TẬP
Tính:
8
8 1
2
25 :
5
_ 11
= 55.
a) - • 4 =
= 25 X —
7
7 4 =
7
11
5
b)
2664
3700
15036
5370
486
360
07400
0,72
42960
2,8
1260
1,35
00
Tính nhẩm:
00
1800
00
a) 2,5 : 0,1 = 25
4,7 : 0,1 = 47
3,6 : 0,01 = 360
5,2 : 0,01 = 520.
b) 15 : 0,5 = 15 : — = 2
30
17 : 0,5 = 17 :
- = 34 2
12 : 0,25 = 12 : - 4
= 48
- : 0,25 = - : 7	7
1 20 ; 4 - 7
Viết kết quả phép chia dưới dạng phân số và số thập phân (theo mẫu):
Mẫu: 3:4=4 = 0,75 4
a) 7 : 2 = Ị = 3,5.	b) 1 : 5 = 4 = 0,2.
2	5
6 : 4 = -- = 1,5.	d) 1 : 8 = 4 = 0,125.
4	8
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Một lớp học có 12 học sinh nữ và 15 học sinh nam. Hỏi số học sinh nữ bằng bao nhiêu phân trăm số học sinh nam?
Hướng dẫn
15	5	5x20	100
Vậy khoanh vào câu trả lời đúng là:
A. 125%	B. 55,6%	@80%	D. 44,4%.