Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 134: Thời gian

  • Bài 134: Thời gian trang 1
  • Bài 134: Thời gian trang 2
Bài 134. THỜI GIAN
Một người đi bộ với vận tốc 4,4 km/giờ được quãng đường dài llkm. Tính thời gian đi của người đó.
Tóm tắt:
4,4km h
'Igiờ
llkm
Bài giải
Thời gian đi của người đi bộ là: 11 : 4,4 = 2,5 (giờ)
2,5 giờ = 2 giờ 30 phút
Đáp số: 2 giờ 30 phút.
2. Một máy bay với vận tốc 650 km/giờ. Tính thời gian để máy bay
bay được qúãng đường dài :
Tóm tắt:
650km
\l giờ'
143’0’km
430km.
Bàỉ gỉảỉ
Thời gian máy bay bay là:
1430 : 650 = 2,2 (giờ)
2,2 giờ = 2 giờ 12 phút
Đáp số: 2 giờ 12 phút.
Trên quãng đường dài 279km, một ô tô đi với vận tốc 46,5km/giờ. Hỏi sau mấy giò' ô tô đi hết quãng đường đó ?
Bài giải
Thời gian ô tô đi hết quãng đường là:
279 : 46,5 = 6 (giờ)
Đáp số: 6 giờ.
Một xe máy đi một đoạn đường dài 250m hết 20 giây. Hỏi với vận tốc đó, xe máy đi quãng đường dài 117km hết bao nhiêu thời gian ?
Bài giải
117km = 117 OOOm
Vận tốc xe máy đi hết đoạn đường là: 250 : 20 = 12,5 (m/giây)
Thời gian xe máy chạy là:
117 000 : 12,5 = 9360 (giây) 9360 giây = 156 phút
Đáp số: 156 phút