Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 106: Luyện tập

  • Bài 106: Luyện tập trang 1
  • Bài 106: Luyện tập trang 2
  • Bài 106: Luyện tập trang 3
tích mặt đáy hình hộp là: 0,8 X 1 = 0,8 (m2)
Bài 106. LUYỆN TẬP
Tóm tắt 20dm = 2m 12dm = l,2m
Hướng dẫn
Chu vi mặt đáy hình hộp là:
(2 + 1,5) X 2 = 7 (m)
Diện tích xung quanh hình hộp là: 7 X 1,2 = 8,4 (in2)
Diện tích mặt đáy hình hộp là: 2x1,5 = 3 (m2)
Diện tích toàn phần hình hộp là:
8,4 + 2 X 3 = 14,4 (m2)
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là 8,4m2.
Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là 14,4m2.
2. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài -^m, chiều rộng y m và chiều cao -1-m.
Bài giải
Chu vi mặt đáy hình hộp là:
X 2 -	(m)
10
Diện tích xung quanh hình hộp là: 17
17 1 10 x 3
30
(m2)
Diện tích mặt đáy hình hộp là:
3.1
— X —
5 4
Diện tích toàn phần	hình hộp là:
17	-	3	26	13 ,0,
30	20	30	15
-	17	~2. 13 2
Đáp so: — m : —-m .
30	15
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài l,lm, chiều rộng 0,5m và chiều cao lm.
A. 1,6m2	B 4,3m2	@3,2m2	D. 3,75m2.
I
Hướng dẫn
Chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật: (1,1 + 0,5) X 2 = 3,2 (m)
Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật:
3,2 X 1 = 3,2 (m2)
* Hướng dẫn
Diện tích sơn toàn bộ mặt ngoài của thùng tôn chính là diện tích 6 mặt của hình hộp chữ nhật cũng là diện tích toàn phần của hình hộp
Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài một cái thùng tôn có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8dm, chiều rộng 5dm và chiều cao 4dm. Hỏi diện tích sơn là bao nhiêu đề-xi-mét vuông ?
Bài giải
Chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật là: (8 + 5)-x 2 = 26 (dm)
Diện tích xung quanh hình hộp là: 26 X 4 = 104 (dm2)
Diện tích mặt đáy hình hộp là:
8 X 5 = 40 (dm2)
Diện tích sơn là:
104 + 2 X 40 = 184 (dm2)
Đáp số: 184dm2.
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Người ta xếp 4 hình lập phương nhỏ có cạnh lcm để được các hộp chữ nhật khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách xếp khác nhau ?
Hướng dẫn
Có 2 cách xếp 4 hình lập phương nhỏ cạnh lcm thành 1 hình hộp chữ nhật. Vậy khoanh vào câu (B).
A. 1 cách	(5)2 cách
c. 3 cách	D. 4 cách.