Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 161: Ôn tập về diện tích, thể tích một số hình

  • Bài 161: Ôn tập về diện tích, thể tích một số hình trang 1
  • Bài 161: Ôn tập về diện tích, thể tích một số hình trang 2
Bài 161. ÔN TẬP VỂ DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH MỘT số HÌNH
Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4,5m và chiều cao 3,8m. Người ta quét vôi trần nhà và bôn bức tường phía trong phòng. Biết rằng diện tích các cửa bằng 8,6m2, hãy tính diện tích cần quét vôi.
Bài giải
Diện tích xung quanh căn phòng là: (6 + 4,5) X 2 X 3,8 = 79,8 (m2)
Diện tích trần nhà là:
6 X 4,5 = 27 (m2)
Diện tích cần quét vôi là:
79,8 + 27 - 8,6 = 98,2 (m2)
Đáp số: 98,2m2.
Một cái hộp hình lập phương (không có nắp) cạnh 15cm.
Tính thể tích cái hộp đó.
Nếu sơn tất cả các mặt ngoài của hộp đó thì phải sơn một diện tích bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?
Tóm tắt
15cm
Bài giải
Thể tích cái hộp hình lập phương là:
15 X 15 X 15 = 3375 (cm3).
Diện tích cần sơn là:
15 X 15 X 5 = 1125 (cm2)
Đáp số: a) V = 3375cm3;
b) 1125cm2.
Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là: chiều dài l,5m, chiều rộng 0,8m và chiều cao lm. Khi bể không có nước, người ta gánh nước đổ vào bể, mỗi gánh được 30/ nước. Hỏi phải đố vào bao nhiêu gánh nước bể mới đầy ?
Tóm tắt
ĩ,5m
Bài giải
Thể tích bể chứa nước là:
X 1 X 0,8 = 1,2 (m3) l,2m3 = 1200dm3 1200dm3 = 1200C
Số gánh nước cần đổ đầy bể là: 1200 : 30 = 40 (gánh).
Đáp số: 40 gánh nước