Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 127: Chia số đo thời gian cho một số

  • Bài 127: Chia số đo thời gian cho một số trang 1
Bài 127. CHIA số ĐO THỜI GIAN CHO MỘT số
1. Tính (theo mẫu):
54 phút 39 giây 24
0	3
09
0
78 phút 42 giây 18
0	42
0
18 phút 13 giây
75 phút 40 giây 25
40
0
15 phút 8 giây
13 phút 7 giây
25,68 phút
1 6 08 0
6,42 phút
2. Tính (theo mẫu):
7 giờ 52 phút 4 3 giờ = 180 phút 1 giờ 58 phút
232 phút 232
0
18 giờ 55 phút 3 giờ = 180 phút 3 giờ 47 phút
7 giờ 27 phút 1 giờ = 60 phùt
2 giờ 29 phút
87 phút 87 0
25,8 giờ
1,8 giờ = 108 phút
4 giờ 18 phút
235 phút 235
0
hoặc 25,8 1,8 0
108 0 6
4,3
4,3 giờ
3. Một người làm việc từ 8 giờ đến 11 giờ thì xong 6 sản phẩm. ] trung bình người đó làm xong 1 sản phẩm hết bao nhiêu thời gii Tóm tắt
5m tắt
8 giờ -> 11 giờ: 6 sản phẩm ? thời gian : 1 sản phẩm
Bài giải Thời gian làm trung bình m sản phẩm là:
(11 giờ - 8 giờ) : 6 = 0,5 (giờ Đáp số: 0,5 gi