Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 125: Luyên tập

  • Bài 125: Luyên tập trang 1
  • Bài 125: Luyên tập trang 2
Bài 125. LUYỆN TẬP
Viêt sô thích hợp vào chô chấm:
giờ = 12 phút; 1^ giờ = 90 phút; 1,2 giờ = 72 phút;
O	Z
77 phút = 20 giây;	2 4 phút = 135 giây; 2,5 phút = 150 giây
67 phút = 1 giờ 7 phút;
3 giờ 15 phút = 195 phút;
Đặt tính rồi tính:
a)
năm 7 tháng 4 năm 5 tháng
10 năm 12 tháng hay 11 năm
+ 26 ngày 7 giờ 8 ngày 15 giờ
34 ngày 22 giờ
320 giây = 5 phút 20 giây;
330 phút = 5^ giờ.
2
b)
10 giò' 37 phút 5 giờ 38 phút
15 giờ 75 phút hay 16 giờ 15 phút
26phút 35 giây
46 phút 50 giây 72 phút 85 giây
hay 73 phút 25 giây
Đặt tính rồi tính:
30 năm 2 tháng - 8 năm 8 tháng
30 năm 2 tháng	29 năm 14 tháng
năm 8 tháng h	8 năm 8 tháng
21 năm 6 tháng
42 ngày 7 giờ - 8 ngày 9 giờ
42 ngày 7 giờ	41 ngày 31 giờ
8 ngày 9 giờ	h	8 ngày 9 giờ
33 ngày 22 giờ
21 giờ 12 phút - 7 giờ 17 phút
21 giờ 12 phút	20 giờ 72 phút
giờ 17 phút	,	7 giờ 17 phút
ay 13 giờ 55 phút
15 phút 23 giây - 7 phút 30 giây
15phút23giây	14phút 83giây
phút 30 giây hay 7 phút 30 giây
7 phút 53 giây
Trong 5 giờ 30 phút một chú công nhân làm được 3 chi tiết máy. Chi tiết máy thứ nhất làm hết 1 giờ 30 phút, chi tiết máy thứ hai làm hết 1 giờ 40 phút. Hỏi chi tiết máy thứ ba làm hết bao nhiêu thời gian ?
lgiờ 30phút
lgiờ 40phút
5giờ 30phút
Tóm tắt
Máy 1:
Máy 2:
Máy 3:
Bài giải
Thời gian làm chi tiết máy 1 và 2 là:
1 giờ 30 phút + 1 giờ 40 phút = 3 giờ 10 phút
Thời gian làm chi tiết máy thứ 3 là:
5 giờ 30 phút - 3 giờ 10 phút = 2 giờ 20 phút
Đáp số: 2 giờ 20 phút.