Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 124: Trừ số đo thời gian

  • Bài 124: Trừ số đo thời gian trang 1
  • Bài 124: Trừ số đo thời gian trang 2
Sài 124. TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN
Tính:
năm 7 tháng 5 năm 2 tháng 9 năm 5 tháng
31 ngày 14 giờ 5 ngày 6 giờ
2 6 ngày 8 giờ 23 giờ 42 phút 8 giờ 16 phút
giờ 26 phút
Đặt tính rồi tính:
23 năm 9 tháng - 4 năm 5 tháng
23 năm 9 tháng
năm 5 tháng 19 năm 4 tháng
16 ngày 9 giờ - 8 ngày 6 giờ
16 ngày 9 giờ 8 ngày 6 giờ 8 ngày 3 giờ
12 giờ 15 phút - 5 giờ 25 phút
12 giờ 15 phút	llgiờ75phút
giò' 25phút	5 giờ 25 phút
16 năm 4 tháng
năm 9 tháng
14 ngày 6 giờ
ngày 21 giờ
phút 35 giây
phút 55 giây
hay-
hay-
hay-
15 năm 16 tháng
2 năm 9 tháng 13 năm 7 tháng 13 ngày 30 giờ 12 ngày 21 giờ
lngày 9 giờ 12 phút 95 giây 10 phút 55 giây 2 phút 40 giây
hay
6 giò' 50 phút
d) 13 phút 32 giây - 6 phút 40 giây
13 phút 32 giây	12 phút 92 giây
6phút 40 giây 1	6phút 40 giây
6 phút 52 giây
• 3. Một máy cắt cỏ ở hai khu vườn mất 5'giờ 15 phút. Riêng cắt ở khu vườn thứ nhất mất 2 giờ 45 phút. Hỏi máy cắt hết cỏ ở khu vườn thứ hai mất bao nhiêu thời gian ?
Tóm tắt	1	-
Vườn thứ II:
2 giờ 45 phút
> 5giờ lõphút
Vườn thứ I:
Bài giải
Thời gian máy cắt hết cỏ ở khu vườn thứ hai là:
5 giờ 15 phút - 2 giờ 45. phút = 2 giờ 30 phút
Đáp số: 2 giờ 30 phút.