Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 121: Tự kiểm tra

  • Bài 121: Tự kiểm tra trang 1
  • Bài 121: Tự kiểm tra trang 2
Bài 121. Tự KIỂM TRA
Phần 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
2% của 1000kg là:	__
A. 10kg	(B^20kg
c.22kg	D. lOOkg.
Hình nào dưới đây đã được tô đậm 37,5% diện tích ?
Có 500 người tham gia đồng diễn thể dục. Biểu đồ dưới đây cho biết tỉ số phần trăm nam thanh niên, nữ thanh niên và thiếu niên tham gia đồng diễn thể dục.
Diện tích phần đã tô đậm của hình chữ nhật EGKH là:
A. 48cm2	(B)54cm2
D. 108cm2.
Phần 2
1. Ghi tên của mỗi hình sau vào chỗ chấm:
Hình tứ giác
Hình cầu
Hình trụ
Hình lập phương
c. 64cm2
Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước ở trong lòng
bể là: 25cm, 40cm, 50cm. Hiện nay Ậ thể tích của bể có chứa nước. 4
Hỏi cần phải đổ thêm vào bể bao nhiêu lít nước để 95% thể tích của bể có chứa nước ?
Bài giải
25cm = 2,5dm; 40cm = 4dm; 50cm = 5dm Thể tích của bể cá là:
2,5 X 4 X 5 = 50 (dm3)
Thể tích nước hiện có trong bể cá:
50 X Ậ = 12,5 (dm3)
4
95% thể tích nước có trong bể là:
50 X 95
100
= 47,5 (dm3)
Sô" lít nước cần đổ thêm vào bể là: 47,5 - 12,5 = 35 (dm3) = 35Z
Đáp số: 35Z.