Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 135: Luyện tập

  • Bài 135: Luyện tập trang 1
  • Bài 135: Luyện tập trang 2
Bài 135. LUYỆN TÂP
1. Viết số đo thích hợp vào ô trống:
Thời gian của ô trông thứ nhất: t = s : V = 165 : 60 = 2,75 giờ Thời gian của ô trông thứ hai: t = 11,25 : 4,5 = 2,5 giờ
Thời gian của ô trống thứ ba: t = 144,75 : 38,6 = 3,75 giờ
Thời gian của ô trống
thứ tư: t = 32 : 12,8 = 2,5 giờ.
s
165km
ll,25km
144,75km
32km
V
60 km/giờ
4,5 km/giờ
38,6 km/giờ
12,8 km/giờ
t
2,75 giờ
2,5 giờ
3,75 giờ
2,5 giờ
Một ca nô đi với vận tốc 24 km/giờ. Hỏi sau bao nhiêu phút canô đi được quãng đường 9km ? (Vận tốc dòng nước không đáng kể).
Tóm tắt:
24km/giờ
—I—I—ì—I—I—I—I „1,4-1
2phút	
9km
Bài giải
Thời gian canô chạy là:
9 : 24 = 0,375 (giờ)
0,375 giờ = 22,5 phút
Đáp số: 22,5 phút.
Bác Ba đi xe máy từ quê ra thành phố với vận tốc 40 km/giờ và đến thành phố sau 3 giờ. Hỏi nếu bác Ba đi bằng ô tô với vận tốc 50 km/giờ thì sau mấy giờ sẽ đến thành phố đó?
Bài giải
Quãng đường bác Ba đi bằng xe máy là:
40 X 3 = 120 (km)
Thới gian bác Ba đi hết 120km bằng ô tô là:
120 : 50 = 2,4 (giờ)
Đáp số: 2,4 giờ.
Một người đi xe đạp đi quãng đường 18,3km hết 1,5 giờ. Hỏi với vận tốc như vậy thì người đó đi quãng đường 30,5km hết bao nhiêu thời gian ?
Bài giải
Vận tốc người đó đi bằng xe đạp là:
18,3 : 1,5 = 12,2 (km/giờ)
Thời gian người đó đi hết quãng đường 30,5km là:
30,5 : 12,2 = 2,5 (giờ)
Đáp số: 2,5 giờ.