Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 126: Nhân số đo thời gian với một số

  • Bài 126: Nhân số đo thời gian với một số trang 1
Bài 126. NHÂN số ĐO THỜI GIAN VỚI MỘT số
1. Tính:
3 phút 5 giây
X
7
21 phút 35 giây 2,5 phút
5 giờ 4 phút	4,3 giờ
X	X
6	 4
30 giò' 24 phút	17,2 giờ
15,0 phút
2 giờ 23 phút
12 giờ 138 phút hay 14 giờ 18 phút
Một tuần lễ Mai học ở lớp 25 tiết, mỗi tiết 40 phút. Hỏi trong 2 tuần lễ Mai học ở lớp bao nhiêu thời gian ?
Bài giải
Số tiết Mai học trong 2 tuần là:
25 X 2 = 50 (tiết)
Thời gian Mai học trong 50 tiết là:
50 X 40 = 2000 (phút)
2000 phút = 33 giờ 20 phút
Đáp số: 33 giờ 20 phút.
Một máy đóng đồ hộp cứ 5 phút thì đóng được 60 hộp. Hỏi phải mất bao nhiêu thời gian để máy đó đóng được 12 000 hộp ?
Tóm tắt
5 phút -> Máy đóng 60 hộp ? phút -> Máy đóng 12 000 hộp
Bài giải
Thời gian máy đóng 1 hộp là:
5 : 60 = -^-(phút)
12
Thời gian máy đóng 12 000 hộp là:
-4- X 12000 = 1000 (phút)
12 p 1 000 phút = 16 giờ 40 phút
Đáp số: 16 giờ 40 phút.