Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 107: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

  • Bài 107: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương trang 1
  • Bài 107: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương trang 2
Bài 107. DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN
CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG
Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:
Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 2,5m là:
(2,5 X 2,5) X 4 = 25 (ra2).
Diện tích toàn phần của hình lập phương eó cạnh 2,5m là:
(2,5 X 2,5) X 6 = 37,5 (m2).
Viết số đo thích hợp vào ô trống:
Cạnh của hình lập phương có diện tích một mặt 16cm2 là: 16 : 4 = 4cm Diện tích toàn phần của hình lập phương có diện tích một mặt 16cm2 là: 16 X 6 = 96cm2.
Diện tích một mặt của hình lập phương có cạnh 10cm là:
10 X 10 = lOOcm2.
Diện tích toàn phần của hình lập phương có diện tích một mặt 100cm2 là: 100 X 6 = 600cm2.
Diện tích một mặt của hình lập phương có diện tích toàn phần 24cm2 là: 24 : 6 = 4cm2.
Cạnh cúa hình lập phương có diện tích một mặt 4cm2 là: 2cm
Cạnh của hình lập phương
4cm
10cm
2cm
Diện tích một mặt của hình lập phương
16cm2
100cm2
4cm2
Diện tích toàn phần của hình lập phương
96cm2
600cm2
24cm2
a) Hình lập phương thứ nhát có cạnh 8cm, hình lập phương thứ hai có cạnh 4cm. Tính diện tích xung quanh của hai hình lập phương, b) Diện tích xung quanh của hình lập phương thứ nhất gấp mấy lần diện tích xung quanh của hình lập phương thứ hai ?
8cm
Bài giải
Diện tích một mật của hình lập phương:
8 X 8 = 64 (cm2)
Diện tích xung quanh hình lập phương:
64 X 4 = 256 (cm2)
Đáp sô": 256cm2.
4cm
/í/]
I
Diện tích một mặt của hình lập phương:
4x4 =16 (cm2)
Diện tích xung quanh hình lập phương:
16 X 4 =64 (cm2)
Đáp số: 64cm2.
Diện tích xung quanh của hình thứ nhất gấp số lần hình thứ hai là: 256 : 64 = 4 (lần)
Đáp số: 4 lần.