Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 110: Thể tích của một hình

  • Bài 110: Thể tích của một hình trang 1
  • Bài 110: Thể tích của một hình trang 2
Bài 110. THỂ TÍCH CỦA MỘT HÌNH
1. Cho hai hình cA và ẫ> như hình dưới đây:
lcm
lcnv
ỊZ
z:
(A
ỖẼ>
Hướng dẫn
Số hình lập phương nhỏ ở hình cẮ là:
Số hình lập phương nhỏ ở hình ẩ> là:
4x3 X 3 = 36 (hình)
Thể tích hình <Á là:
X 36 = 36 (cm3)
Hình cA gồm 36 hình lập phương nhỏ. Hình cễ> gồm 40 hình lập phương nhỏ. Hình cỄ> có thể tích lớn hơn hình (Ắ.
5x4x2 =40 (hình) Thể tích hình ah là:
1 X 40 = 40 (cm3)
Hường dẫn
+ Hình lập phương tạo bởi 8 khôi gỗ có cạnh 8:4 = 2cm
+ Hình lập phương tạo bởi 27 khôi gỗ có cạnh 27 : 9 = 3cm + Hình lập phương tạo bởi 8 + 27 = 35 khối gỗ có cạnh 35 : 5 = 7cm (vô lý vì 5 hoặc 7 khối gỗ không đối xứng nhau nên không ghép được một mặt của hình lập phương). Do đó không thể xếp tất cả các khối gỗ của hai hình lập phương trên thành một hình lập phương.