Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 154: Luyên tập

  • Bài 154: Luyên tập trang 1
  • Bài 154: Luyên tập trang 2
Bài 154. LUYỆN TẬP
Chuyển thành phép nhân rồi tính:
4,25kg + 4,25kg + 4,25kg = 4,25kg X (1 + 1 + 1)
= 4,25kg X 3 = 12,75kg.
5,8m2 + 5,8m2x 3 + 5,8m2 = 5,8m2 X (1 + 3 + 1)
= 5,8m2 X 5 = 29m2.
3,6ha + 3,6ha X 9 = 3,6ha X (1 + 9)
= 3,6ha X 10 = 36ha.
Tính:
8,98 + 1,02 X 12 = 8,98 + 12,24 = 21,22
(8,98 + 1,02) X 12 = 10 X 12 = 120
Cuối năm 2013 xã Kim Đường có 7500 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm của xã đó là 1,6% thì đến hết năm 2014 xã đó có bao nhiêu người ?
Tóm tắt	Jv.,
75Q0 người
Năm 2013|^	—
1,6%
Năm 2014b'~-y_	
? người
Bài giải
Số người tăng thêm ở xã Kim Đường là:
7500 X 1,6% = 120 (người)
Sô dân của xã Kim Đường năm 2014 là:
7500 + 120 = 7620 (người)
Đáp số: 7620 người.
Một thuyền máy đi ngược dòng sông từ bến B đến bến A. Vận tốc của thuyền máy khi nước yên lặng là 22,6 km/giờ và vận tốc dòng nước là 2,2 km/giờ. Sau 1 giờ 30 phút thì thuyền máy đến bến A. Tính độ dài quãng sông AB.
Tóm tắt
2,2 km/giờ	22,6 km/giờ
Ar'°—	 I ĨB
Dòng nước	Thuyền máy
Hướng dẫn
Vận tốc của thuyền máy khi ngược dòng bằng hiệu vận tốc của thuyền máy khi nước lặng và vận tốc dòng nước.
Bài giải
1 giờ 30 phút =1,5 giờ Vận tốc thuyền máy khi ngược dòng sông là:
- 2,2 = 20,4 (km/giờ)
Độ dài quãng đường AB là:
20,4 X 1,5 = 30,6 (km)
Đáp số: 30,6km.