Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 169: Luyện tập chung

  • Bài 169: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 169: Luyện tập chung trang 2
Bài 169. LUYỆN TẬP CHUNG
Tính:
76357 - 29486 + 6528 = (76357 - 29486) + 6528
=46871+ 6528 =53399.
85	37 + 23 _ (_85	37^ Ị 23	48 , 23 - 21
100 100 + 100 ” tioo 100J + 100 - 100 + 100 - 10Õ
đ) 279,4 + 543,58 + 102,62 = (279,4 + 543,58) + 102,62 = 822,98 + 102,62 = 925,6.
Tìm x:
b) X - 7,5 = 3,9 + 2,3 X- 7,5 = 6,2
X = 6,2 + 7,5 X = 13,7.
X + 3,25 = 9,68 - 6,43 X + 3,25 = 3,25
X = 3,25 - 3,25 X = 0.
Một mảnh đất hình thang có đáy nhỏ bằng 180m, đáy lớn bằng 14	4
đáy nhó, chiêu cao bằng -4- đáy lớn. Hỏi diện tích mảnh đất 9	7
bằng bao nhiêu mét vuông
Tóm tắt
, bao nhiêu héc-ta ?
Bài giải
Đáy lớn mảnh đất hình thang là: 180 : 9 X 14 = 280 (m)
Chiều cao mảnh đất hình thang là: 280 : 7 X 4 = 160 (m)
Diện tích mảnh đất hình thang là:
(180 +280) X160	, ..2x
-	= 36800 (m2) 36800m2 = 3,68ha
Đáp số'. 36 800m2 (3,68ha).
Lúc 7 giờ một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 40 km/giờ. Đến 8 giờ 30 phút một 0 tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 65 km/giờ và đi cùng chiều vó'1 ô tô chỏ’ hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng ?
40 km/giờ
Tóm tảt
o tô chở hàng:
60km
Ô tô du lịch:	Mphdt gston/gg	.
? giờ gặp nhau
Bài giải
Thời gian ô tô chở hàng đi trước ô tô du lịch là:
8 giờ 30 phút - 7 giờ = 1 giờ 30 phút 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ
Quãng đường ô tô chở hàng đĩ trong 1,5 giờ là:
40 X 1,5 = 60 (km)
Thời gian ô tô du lịch đi để đuổi kịp ô tô chở hàng là:
60 : (65 - 40) = 2,4 (giờ)
2,4 giò' = 2 giờ 24 phút
0 tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng vào lúc:
8 giờ 30 phút + 2 giờ 24 phút = 10 giờ 54 phút
Đáp số: 10 giờ 54 phút.
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
, 21-
Tìm sô tự nhiên X sao cho — = — .
X 3
To „A. 2-1	2 _ 1x2 _ 2
X 3	X 3x2	6
Vậy X = 6.