Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 105: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

  • Bài 105: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật trang 1
  • Bài 105: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật trang 2
Bài 105. DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN
CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
Viết số đo thích hợp vào ô trống:
Chu vi mặt đáy hình (1): c = (8 + 5) X 2 = 26dm
Diện tích xung quanh hình (1): SXq = c X h
= 26 X 4 = 104dm	Một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài l,2m; chiều rộng 0,8m và chiều cao 9dm. Tính diện tích tôn để làm thùng (không tính mép hàn).
Hướng dẫn
Vì thùng tôn không nắp nên khi tính diện tích tôn để làm thùng ta tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật trừ đi diện tích một mặt đáy.
Bài giải
Ta đổi ra đơn vị mét: 9dm = 0,9m Chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật là:
(1,2 + 0,8) X 2 =4 (m)
Diện tích đáy hình (1): Sđáy = 8x5= 40dm2 Diện tích toàn phần hình (1): stp = SXq + Sđáy X 2
= 104 + 80 = 184dm2
Chu vi mặt đáy hình (2): c = (1,2 + 0,8) X 2 = 4m
9dm
0,8m
l,2m
Diện tích xung quanh hình (2): SXq = Cxh=4x0,5= 2m2 Diện tích đáy hình (2): Sđáy - 1,2 X 0,8 = 0,96m2 Diện tích toàn phần hình (2): stp = SXq + Sđáy X 2
= 2 + 0,96x 2 = 3,92m2
Hình hộp
Chiều
Chiều
Chiều
Diện tích
Diện tích
chữ nhật
dài
rộng
cao
xung quanh
toàn phần
(1)
8dm
5 dm
4dm
104dm2
184dm2
(2)
l,2m
0,8m
0,5m
2m2
3,92m2
20dm
Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:
4 X 0,9 = 3,6 (m Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích
 2)
Diện tích mặt đáy hình hộp chữ nhật là:
1,2 X 0,8 = 0,96 (m2)
Diện tích tôn để làm thùng là:
+ 0,96 = 4,56 (m2)
Đáp số: 4,56m2.
Viết “bằng nhau” hoặc “không bằng nhau” thích hợp vào chỗ chấm
l,5m
S
IO
Hướng dẫn
Chu vi mặt đáy hình hộp là:
(1,5 + 0,8) X 2 = 4,6 (m)
Diện tích xung quanh hình hộp là:
X 1 = 4,6 (mhợp: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 20dm, chiều rộng l,5m và chiều cao 12dm.
)
Diện tích mặt đáy hình hộp là:
X 0,8 = 1,2 (m2)
Diện tích toàn phần hình hộp là:
+ 2 X 1,2 = 7 (m2)
Hướng dẫn
Chu vi mặt đáy hình hộp là:
(0,8 + 1) X 2 = 3,6 (m)
Diện tích xung quanh hình hộp là:
X 1,5 = 5,4 (m2)
Dĩện tích mặt đáy hình hộp là: 0,8 X 1 = 0,8 (m2)
Diện tích toàn phần hình hộp là: 5,4 + 2 X 0,8 = 7 (m2)
Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật không hằng nhau.
Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau.