Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 117: Luyện tập chung

  • Bài 117: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 117: Luyện tập chung trang 2
  • Bài 117: Luyện tập chung trang 3
Bài 117. LUYỆN TẬP CHUNG
1. Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau:
10% của 120 là 12 5% của 120 là 6
Vậy: 15% của 120 là 18.
a) Theo cách tính của bạn Dung, hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm để tìm 35% của 80 là:
10% của 80 là 8 20% của 80 là 16 30% của 80 là 24 5% của 80 là 4 35% của 80 là 28.
b) Nêu cách tính tương tự như trên để tìm 22,5% của 240 là:
10% của 240 là 24 20% của 240 là 48 2% của 240 là 4,8 0,5% của 240 là 1,2 22,5% của 240 là 54.
Thể tích của hình lập phương bé bằng 125cm3 và bằng thể tích 8
của hình lập phương lớn. Hỏi:
Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu phần trăm thể tích của hình lập phương bé ?
Thế’ tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu xăng-ti-mét khối ?
Bài giải
Tỉ số phần trăm thể tích hình lập phương lớn so với thể tích hình lập phương bé:
X 100% = 160%
5
Thế tích của hình lập phương lớn: 125 X 160% = 20000 (cm3)
Ban Hoa xếp các hình lâp phương nhỏ có
cạnh lcm thành hình bên. Hỏi:
a) Hình bên có bao nhiêu hình lập phương nhỏ?
/—ỹ?
b) Nếu sơn các mặt ngoài của hình bên thì diện tích cần sơn là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?
Bài giải
Nhìn hình ta thấy có 20 hình lập phương nhỏ.
Để sơn các mặt ngoài của hình trên thì ta cần sơn 12 mặt lớn và 4 mặt nhỏ.
Diện tích của 12 mặt lớn là:
X 2 X 12 - 48 (cm2)
Diện tích của 4 mặt nhỏ cũng là diện tích 2 mặt lớn: 2x4 = 8 (cm2)
Diện tích cần sơn là:
48 + 8 = 56 (cm2).
/
/
/
/
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Biết - có thể tích là lem3.
Thể tích của hình dưới đây là:
27cm3	c. 18cm3
^lcm3	D. 15cm3.
Bài giải
Khoanh vào câu trả lời đúng là:
27cm3	(ơ)l8cm3
21cm3	D. 15cm3.
bởi:
Hình lập phương bên được ghép
X 3 X 2 = 18 hình Thể tích hình bên là:
18 X 1 = 18cm3.