Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 102: Luyện tập về tính diên tích (tiếp theo)

  • Bài 102: Luyện tập về tính diên tích (tiếp theo) trang 1
Bài 102. LUYỆN TẬP VỂ TÍNH DIỆN TÍCH (tiếp theo)
1. Tính diện tích mảnh đất có kích thước như hình dưới đây.
Hướng dẫn
Chia mảnh đất thành hình vuông (1), hình chữ nhật (2)
Diện tích mảnh đất là tổng diện tích hình (1), (2) và (3).
Bài giải
Diện tích hình vuông (1) là:
X 5 = 25 (m2)
Diện tích hình chữ nhật (2) là:
X (6 + 5) = 66 (m2)
Diện tích hình chữ nhật (3) là:
(7 + 6 + 5) X (16-5-6) = 90(m2)
Diện tích mảnh đất là:
25 + 66 + 90 = 181 (m2)
Đáp số: 181m2.
2. Tính diện tích mảnh đất có kích thước như hình vẽ dưới đây, biết:
BM = 14m; CN = 17m; EP = 20m; AM = 12m; MN = lõm; ND = 31m.
Bài giải
Diện tích hình tam giác ABM là:
* Hướng dẫn
Chia mảnh đất thành các hình tam giác ABM, hình thang BCMN, hình tam
Diện tích mảnh đất là tổng diện tích các hình trên.
12 X 14 : 2 = 84 (m2)
Diện tích hình thang BCNM là:
(14 + 17) X15	, -
v	’— = 232,5 (m2
2
Diện tích hình tam giác CND là:
31 X 17 : 2 = 263,5 (m2)
Diện tích hình tam giác ADE là:
(12 + 15 + 31) X 20 : 2 = 580 (m2)
Diện tích khoảng đất là:
84 + 232,5 + 263,5 + 580 = 1160 (m2) Đáp số: 1160m2.