Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 99: Luyện tập chung

  • Bài 99: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 99: Luyện tập chung trang 2
Bài 99. LUYỆN TẬP CHUNG
1. Tính độ dài của sợi dây hình bên. .
2. Hai hình tròn có cùng tâm kính 5m. Chu vi của hình t tròn lớn dài hơn bán kính h
ép dùng để uốn thành bông hoa như
Bài giải
Chu vi hình tròn đường kính 9cm là:
9 X 3,14 = 28,26 (cm)
Nửa chu vi hình tròn là:
28,26 : 2 = 14,13 (cm)
Độ dài sợi dây thép chính là bốn nửa chu vi hình tròn là:
4 X 14,13 = 56,52 (cm)
Đáp số: 56,52cm.
Bài giải
Đường kính hình tròn lớn là: 40,82 : 3,14 = 13 (m)
Bán kính hình tròn lớn là:
13 : 2 = 6,5 (m)
o như hình bên. Hình tròn bé có bán ròn lớn là 40,82m. Hỏi bán kính hình inh tròn bé bao nhiêu mét ?
Hiệu hai bán kính là:
- 5 = 1,5 (m)
Vậy bán kính hình tròn lớn dài hơn bán kính hình tròn bé là l,5m.
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Hình bền được tạo bởi nửa hình tròn và hình tam giác.
Diện tích hình bên là:
A. 18,22cm2 B. 22,16cm2 c. 26,32cm2 D. 32,13cm2.
Bài giải
Bán kính hình tròn là: 6:2 = 3 (cm)
Diện tích hình tròn là: 3 X 3 X 3,14 = 28,26 (cm2)
Diện tích nửa hình tròn là:
28,26 : 2 = 14,13 (cm2)
Diện tích hình tam giác là:
6x6 : 2 = 18 (cm2)
Diện tích hình bên là:
18 + 14,13 = 32,13 (cm2)
c. 26,32cm2	@32,13cm2.
20cm
20cm
Khoanh vào kết quả đúng là:
A. 18,22cm2 B. 22,16cm2
vuông là: A. 243cm2 c. 314cm2
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Diện tích phần tô đậm của hình
B. 126cm2 (D?)86cm2
Bài giải
Diện tích hình vuông là:
20 X 20 = 400 (cm2)
Bán kính hình tròn là:
20 : 2 = 10 (cm)
Diện tích hai nửa hình tròn là: 10 X 10 X 3,14 =314 (cm2)
Diện tích phần tô đậm là:
400 - 314 = 86 (cm2)