Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 138: Luyện tập chung

  • Bài 138: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 138: Luyện tập chung trang 2
Bài 138. LUYỆN TẬP CHUNG
Viết số đo thích hợp vào ô trống:
4
giờ 20 phút = giờ 3
4
Quãng đường ô trống thứ nhất: s=vxt = 42x -9 = 56km
O
Vận tốc ô trông thứ hai: V = s : t = 95 : 2,5 = 38 km/giờ Thời gian ô trống thứ ba: t = s : V = 84,7 : 24,2 - 3,5 giờ
phút 20 giây = 1,33 phút
Vận tốc ô trống thứ tư: V = s : t = 400 : — = 300 giây.
3
s
56km
95km
84,7km
400m
V
42 km/giờ
38 km/giờ
24,2 m/giờ
300 m/giây
t
1 giờ 20 phút
2,5 giờ
3,5 giờ
1 phút 20 giây
Một xe máy đi từ c tới B với vận tốc 36 km/giờ. Cùng lúc đó một ô tô đi từ A cách c 45km đuổi theo xe máy với vận tốc 51 km/giờ. Tính thời gian đi để ô tô đuổi kịp xe máy.
Tóm tắt
Q tô	Xe máy
	1	-I
A 45km	c	B
Bài giải
Sau mỗi giò' ô tô gần xe máy (hay hiệu hai vận tốc):
51 - 36 = 15 (km/giờ)
Thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy:
45 : 15 = 3 (giờ)
Đáp số: 3 giờ.
Vận tốc dòng nước là 18 m/phút. Một người bơi xuôi dòng quãng sông dài 800m hết 8 phút. Hỏi người đó bơi ngược dòng quãng sông đó hết bao nhiêu thời gian ?
Tóm tắt
Vận tốc nước 18 m/phút 800m
Bơi xuôi dòng 8 phút	Bơi ngược dòng ? phút
Bài giải
Vận tốc bơi xuôi dòng của một người là:
800 : 8 = 100 (m/phút)
Vận tốc bơi thực của người đó là:
100 - 18 - 82 (m/phút)
Vận tốc bơi ngược dòng của người đó là:
82 - 18 = 64 (m/phút)
Thời gian bơi ngược dòng đoạn sông là:
800 : 64 = 12,5 (phút)
12,5 phút = 12 phút 30 giây
Đáp số: 12 phút 30 giây.