Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 147: Ôn tập về đo thể tích

  • Bài 147: Ôn tập về đo thể tích trang 1
Đơn vị bé bằng - đơn vị lớn hơn tiếp liền.
Bài 147. ÔN TẬP VỀ ĐO THE TÍCH
1. a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Tên
Kí hiệu
Quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau
Mét khối
m3
lm3 = 1000dm3 = 1000000cm3
Đề-xi-mét khối
dm3
ldm3 = 1000cm3; ldm3 = 0,001m3
Xăng-ti-mét khối
cm3
lcm3 = 0,001dm3
b) Trong các đơn vị đo thể tích:
- Đơn vị lớn gấp 1000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.
1000
b) 8,975m3 = 8975dm3 2,004m3 = 2004dm3 0,12dm3 = 120cm3 0,5dm3 = 500cm3.
Viết, sô" thích hợp vào chỗ chấm: a) lm3 = 1000dm3;
ldm3= 1000cm3; lm3 = 1 000 OOOcm3;
2m3 = 2000dm3;
Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):
2m3 82dm3 = 2,082m3 25dm3 = 0,025m3. 2020cm3 = 2,020dm3 105cm3 = 0,105dm3. lcm3 = 0,001dm3.
5m3 675dm3 = 5,675m3; 1996dm3 = l,996m3;
4dm3 324cm3 = 4,324dm3; ldm397cm3 = l,097dm3;
ldm3 = 0,001m3;