Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 120: Luyện tập chung

  • Bài 120: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 120: Luyện tập chung trang 2
Bài 120. LUYỆN TẬP CHUNG
Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước ỏ' trong lòng bể là: chiều dài 2m, chiều rộng l,5m và chiều cao lm. Mức nước trong
bể cao bằng — chiều cao của bể. Hỏi trong bể có bao nhiêu lít nước ? 5
(ldm3 = 1Z)
Bài giải
Thể tích trong lòng bế’ là:
2 X 1 X 1,5 = 3 (m3)
3m3 = 3000dm3 = 3000Z Số lít nước có trong bể:
3000 X 4 = 2400 (Z)
5
Đáp số: 2400Z.
Cho hình lập phương có cạnh 0,5m. Tính rồi viết kết quả vào ô trống:
Bài giải
Diện tích xung quanh của hình lập phương:
SXq = 0,5x0,5x4 = 1 (m2)
Diện tích toàn phần của hình lập phương:
■ Dtp = 0,5 X 0,5 X 6 = 1,5 (m2)
Thể tích của hình lập phương:
V = 0,5x0,5
X 0,5 = 0,125 (m3)
Diện tích xung quanh
Diện tích toàn phần
Thể tích
. Im2
l,5m2
0,125m3
3. a) Viết số đo thích hợp vào ô trông:
Hình hộp chữ nhật
(1)
(2)
Chiều dài
2m
lm
Chiều rộng
lm
0,5m
Chiều cao
0,4m
0,2m
Thể tích
0,8m3
0,lm3
b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Chiều dài hình (1) gấp 2 lần chiều dài hình (2). Chiều rộng hình (1) gấp 2 lần chiều rộng hình (2). Chiều cao hình (1) gấp 2 lần chiều cao hình (2) Thể tích hình (1) gấp 8 lần thể tích hình (2).