Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 162: Luyện tập

  • Bài 162: Luyện tập trang 1
  • Bài 162: Luyện tập trang 2
Bài 162. LUYỆN TẬP
1. Viết số đo thích hợp vào ô trống:
Diện tích xung quanh hình lập phương:
Sxung quanh = 8 x 8 x 4 - 256cm Diện tích toàn phần hình lập phương:
Stoàn phần = 8 x 8 x 6 = 384cm2 Thể tích hình lập phương:
V = 8 X 8 X 8 = 512cm3
Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật: Sxung quanh = (6 + 4) X 2 X 5 = 100cm2
Bài giải
Diện tích đáy bể là:
X 1,2 = 1,8 (m2)
Chiều cao của bể là:	00
1,44 : 1,8 = 0,8 (m)
Đáp số: 0,8m.
Có 8 hình lập phương cạnh 10cm xếp thành một hình lập phương
X (như hình bên). Tính:
Thể tích của hình lập phương X.
Diện tích toàn phần của hình lập phương X.
Bài giải
Cạnh của hình lập phương X là:
10 X 2 = 20 (cm)
Thể tích của hình lập phương lớn:
20 X 20 X 20 = 8000 (cm3)
Diện tích toàn phần của hình lập phương lớn:
20 X 20 X 6 = 2400 (cm2)
Đáp số: a) 8000cm3; b) 2400cm3.
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Một hình lập phương cạnh 3cm. Nếu cạnh hình lập phương gấp lên
2 lần thì thể tích của nó gấp lên mấy lần ?
A. 2 lần	B. 3 lần	c. 4 lần	D. 8 lần.
Hướng dẫn
Thể tích hình lập phương cạnh 3cm là:
3 X 3 X 3 - 27 (cm3)
Thể tích hình lập phương cạnh 2 X 3cm là:
6x6x6 = 216 (cm3)
Thể tích gấp số lần là:
216 : 27 = 8 (lần)
Vậy khoanh vào câu trả lời đúng là:
A. 2 lần B. 3 lần c. 4 lần (d^8 lần.