Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 167: Luyện tập

  • Bài 167: Luyện tập trang 1
  • Bài 167: Luyện tập trang 2
  • Bài 167: Luyện tập trang 3
Bài 167. LUYỆN TẬP
Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng bằng
chiều dài. Người ta lát nền nhà bằng các viên gạch hoa hình vuông cạnh 3dm. Mỗi viên gạch hoa giá 12 000 đồng. Hỏi phải mua gạch hoa hết bao nhiêu tiền để đủ gạch lát kín nền nhà đó ?
Bài giải
a
SB
iW
6 9 Í • Õ
:ĩ:::
08
» ã Ẽ > >
•xi;5x
:::::
a • a J a
" ĩĩ ’ I
xoX*
19 tn
■ a » .# B
CCOx.
» » Ml
"STTTTi
»«■»•
,JỊXX»
ex •* •
a a a a a
6m
3dm = 30cm Chiều rộng nền nhà là:
9 : 3 X 2 = 6 (m)
Diện tích nền nhà là:
9 X 6 = 54 (m2)
54m2 = 540000cm2
Diện tích một viên gạch hoa :
30 X 30 = 900 (cm2)
Số viên gạch hoa dùng để lát nền nhà : 540000 : 900 = 600 (viên)
Số tiền mua gạch hoa là:
12000 X 600 = 7200000(đồng)
Đáp số: 7 200 000 đồng.
Cho hình dưới đây, với kích thước như trên hình vẽ.
Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.
Tính diện tích hình thang EBCD.
Tính diện tích tam giác EDM (biết MB = MC). Bài giải
15cm
Chu vi hình chữ nhật ABCD là:
(45 + 15) X 2 = 120 (cm)
Chiều dài cạnh EB là:
EB = DC — AE = 45 — 15 = 30 (cm)
Diện tích hình thang EBCD là:
(30 + 45) X 15
= 562,5 (cm2)
Độ dài cạnh BM hoặc MC: 15 : 2 = 7,5 (cm)
Diện tích tam giác EBM là:
7,5 X 30
2
= 112,5
(cm2)
Diện tích tam giác DMC là:
———	= 168,75 (cm2)
2
Tổng diện tích tam giác EBM và DMC là:
+ 168,75 = 281,25 (cm2)
Diện tích tam giác EDM là:
- 281,25 = 281,25 (cm2).
Đáp số: a) 120cm; b) 562,5cm2;
c) 281,25cm2,
Một thửa ruộng hình thang có tổng độ dài hai đáy là 90m. Diện tích thửa ruộng đó bằng diện tích một khu đất hình vuông có chu vi 180m.
Tính chiều cao của thửa ruộng hình thang.
Biết hiệu độ dài hai đáy là 12m, tính độ dài mỗi cạnh đáy cua thửa ruộng hình thang.
Bài giải
Cạnh của khu đất hình vuông :
180 : 4 = 45 (m)
Diện tích khu đất hình vuông cũng chính là diện tích của thửa ruộng hình thang :
45 X 45 = 2025 (m2)
Chiều cao của thửa ruộng hình thang :
2025 X 2 : 90 = 45 (m)
Độ dài đáy lớn của thửa ruộng là:
(90 + 12L5i(m)
2
Độ dài đáy nhỏ của thửa ruộng là:
90 - 51 = 39 (m)
Đáp số: a) 45m; b) 51m, 39m.