Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 91: Diện tích hình thang

  • Bài 91: Diện tích hình thang trang 1
  • Bài 91: Diện tích hình thang trang 2
Bài 31. DIỆN TÍCH HÌNH THANG
1. Đánh dấu X vào ô trống đặt dưói hình thang có diện tích bé hơn 50cm2?
Diện tích hình bên dưới:
Diện tích hình bên dưới:
(5 + 9) X 7 _ .-2 -———— - 49 cm
(13 + 18) X 6	2
	:	= 93 cm
Diện tích hình thang (1):
g _ (a + b) X h _ (2,8 + 1,6) X 0,5 _ ! lm2
2 " 2 - ’ 5dm = 0,5m
Diện tích hình thang (2):
s = ÍLẼiMtíAỄ = 0i575m2
Diện tích hình thang (3):
Hình thang
(1)
(2)
(3)
Đáy lớn
2,8m
l,5m
— dm
3
Đáy bé
l,6m
0,8m
-■ dm
5-
Chiều cao
0,5m
5dm
— dm
2
Diện tích
l,lm2
0,575m2
2 2
- — m
15
s =
15
- m
Hình tạo bởi một hình tam giác và một hình thang có kích thước như hình vẽ. Tính diện tích hình 'X
Hình X
Bài giải
Diện tích hình tam giác:
13 X 9 : 2 = 58,5 (cm2)
Diện tích hình thang:
(22 + 13) X 12 _ Qin ,2,
	= 210 (cm )
2
Diện tích hình X là:
58,5 + 210 = 268,5 (cm2)
Đáp sô: 268,5cm2.