Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 140: Ôn tập về phân số

  • Bài 140: Ôn tập về phân số trang 1
  • Bài 140: Ôn tập về phân số trang 2
Bài 140. ÔN TẬP VỂ PHÂN số
3. Rút gọn phân số (theo mẫu):
a) 4	4:41
a 8 _ 8:4 - 2 ) £5	15:5	3
c 35 _ 35 : 5 - 7
,12 12:6 2 b) — =	-
18	18:6	3
d) 9	9:3 = 3
12 - 12 :3 - 4
Quy đồng mẫu số các phân số:
ị và ị MSC: 3 X 5 = 15 3	5
_ 2x5 _ 10
- 3 X 5 - 15
_ 4x3 _ 12
” 5 X 3 - 15
-4 và ịỊ MSC: 20 10 20
_ 7 X 2 _ 14 10 - 10x2 " 20
17 _ 17 xl _ 17 20 - 20 X 1 - 20
b) - và 1 MSC: 4 X 7 = 28 4	7
_ 3x7 _ 21
- 4 X 7 _ 28
_ 2x4 _ _8_
7 " 7 X 4 “ 28
1;- và MSC: 4 X 3 = 12
4	12
_ 2x4 _ 8
" 3x4 " 12
_ 5x3 _ 15
" 4 X 3 “ 12
7 _ 7x1 =7 12 - 12x1 - 12
_5_ 9	_8_=2	A>JL
14 14
Viết phân số thích hợp vào vạch ở giữa. 4 và 4 trên tia số:
4
Nếu chia đoạn thẳng từ 0 đến 1 thành 8 phần bằng nhau (như
co I 00
hình vẽ) thì —	là Ệ	—	là 4, giữa Ệ	và ị	có một vạch là
4	8	4	8!	8	8
Vậy vạch ỏ' giữa “ và — là
8 8