Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 174: Luyện tập chung

  • Bài 174: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 174: Luyện tập chung trang 2
  • Bài 174: Luyện tập chung trang 3
Bài 174. LUYỆN TẬP CHUNG
Phần 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
A. 10 phút c. 30 phút
B. 20 phút
Khoảng thời gian từ lúc 8 giờ kém 10 phút đến lúc 8 giờ 30 phút là
Bài giải
Thế tích bể cá là:
50x50x80 = 200000 (cm3) = dm3 = 200Í Lượng nước cần đổ vào 80% thể tích của bể là:
200 X 80% = 160 (lít)
Vậy kết quả cần khoanh vào là:
A. 144/	@160/ c. 180/	D.200/.
Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 45 km/giờ, một xe máy đi từ B cùng một lúc với ô tô và đi ngược chiều về A với ỵận tốc 35 km/giờ. Sau 3 giờ ô tô gặp xe máy. Hãy tính quãng đường AB.
A. 135km B. 105km c. 80km	D. 240km.
Bài giải
Quãng đường ô tô đi trong 3 giờ:
. 45x3 = 135 (km)
Quãng đường xe máy đi trong 3 giờ:
35x3 = 105 (km)
Quãng đường AB dài là:
135 + 105 = 240 (km)
Vậy kết quả cần khoanh vào là:
A. 135km B. 105km c. 80km @240km
Phần 2
Một người đi du lịch đã được — quãng đường AB, sau đó đi tiếp — 4	5
quãng đường AB. Tính ra người đó đã đi được 36km. Hỏi quãng
đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét ?
Bài giải
Quãng đường ngưới đó đi được trong 2 lần:
119
-+_=“-- (quãng đường AB)
4	5	20
Quãng đường AB dài là:
36 : -I- = 80 (km)
20
Đáp số: 80km.
Trong cùng một năm, mật độ dân số ở tỉnh A là 2627 người/km2
(nghĩa là cứ mỗi ki-lô-mét vuông có trung bình 2627 người cư trú), mật độ dân số ở tỉnh B là 61 người/km2.
Cho biết diện tích của tỉnh A là 921km2, diện tích của tỉnh B là 14 210km2. Hỏi số dân của tỉnh B bằng bao nhiêu phần trăm số dân của tỉnh A ?
Nếu muốn tăng mật độ dân số của tỉnh B lên. 100 người/km2 thì số dân của tỉnh B phải tăng thêm bao nhiêu người ?
Bài giải
Sô' dân của tỉnh B là:
61 X 14210 = 866810 (người)	.M
Số dân của tỉnh A là:
2627 X 921 = 2419467 (người)
Tỉ lệ phần trăm của số dân tỉnh B so với số dân tĩnh A là:
866810 	
X 100 = 35,82%.
2419467
Số dân của tỉnh B khi mật độ dân số là 100 người/km2:
100 X 14210 = 1421000 (người)
Số dân của tỉnh B tăng thêm là:
1421000 - 866810 = 554190 (người).
Đáp số: a) 35,82%; b) 554 190 người.