Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 165: Luyện tập

  • Bài 165: Luyện tập trang 1
  • Bài 165: Luyện tập trang 2
. 
Bài 165. LUYỆN TẬP
1. Trên hình bên, diện tích mảnh đất hình tam giác ABC bé hơn diện tích mảnh đất hình tứ giác ACDE là 50m2.
3
Tỉ số diện tích của hai mảnh đất đó là “5.
Tính diện tích cả khu đất hình ABCDE. Tóm tắt
Dạng toán “biết hiệu và tỉ số của chúng”.
?
Sabc
Sacde
5Ọm2
r'
Bài giải
Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 5-3 = 2 (phần)
Diện tích mảnh đất ABC là:
50 : 2 X 3 = 75 (m2)
Diện tích mảnh đất ACDE là:
75 + 50 = 125 (m2)
Diện tích khu đất ABCDE là:
75 + 125 = 200 (m2)
Đáp số: 200m2
2. Một đội trồng cây có 45 người, trong đó số nam bằng số nữ. Hỏi 3 ;
đội đó có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ ?
Tóm tắt
Dạng toán “biết tổng và tỉ số
của chúng”^
Nam :|	P
Nữ:|	b
► 45 người
Bài giải
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
2 + 3 = 5 (phần)
Số nam trong đội trồng cây là:
45 : 5 X 2 = 18 (người)
Số nữ trong đội trồng cây là:
45 - 18 = 27 (người)
Đáp số: 18 nữ; 27 nam.
3. Một ô tô cứ đi được lOOkm thì tiêu thụ hết 15/ xăng. Hỏi ô tô đó đã đi được 80km thì tiêu hết bao nhiêu lít xăng ?
Tóm tắt
100km : tiêu thụ 15/ 80km : tiêu thụ? /
Bài giải
Sô' lít xăng ô tô tiêu thụ trong lkm là: 15 : 100 = 0,15 (/)
Số lít xăng ô tô tiêu thụ trong 80km là: 0,15 X 80 = 12 (/)
Đáp số: 12/.
4. Hình bên là biểu đồ cho biết tỉ lệ học sinh tham gia luyện tập các môn thể thao: Bóng đá, Bơi, Cờ vua. Tính số học sinh tham gia luyện tập mỗi môn, biết sô' học sinh tham gia môn Bóng đá là 60 em.
Bài giải
Tỉ số phần trăm học sinh tham gia môn bóng đá:
100% - 25% - 15% = 60%
Tống sô' học sinh tham gia luyện tập các môn thể thao là:
““ X 100 = 100 (học sinh)
60
Sô' học sinh tham gia luyện tập môn cờ vua:
100 X 25
100
= 25 (học sinh)
Sô' học sinh tham gia luyện tập môn Bơi:
100 - 25 - 60 = 15 (học sinh)
Đáp số: Bóng đá 60 học sinh; Bơi 15 học sinh Cờ vua 25 học sinh.