Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 101: Luyện tập về tính diện tích

  • Bài 101: Luyện tập về tính diện tích trang 1
Bài 101. LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH
Một thửa ruộng có kích thước như hình bên. Tính diện tích thửa ruộng đó.
Chia hình đã cho thành 2	Bài giải
60,5m
hình chữ nhật như hình vẽ. -Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật (1): 40m	40 X (40 + 30) = 2800 (m	Một mảnh đất có kích thước như hình bên. Tính diện tích mảnh đất đó.
Bài giải
Diện tích mảnh đất hình chữ nhật (1): 50 X 20,5 = 1025 (m2)
Diện tích mảnh đất hình chữ nhật (2): 10 X 40,5 = 405 (m2)
Diện tích mảnh đất hình bên là: 1025 + 405 = 1430 (m2)
Đáp số: 1430m2.
)
Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật (2):
40 X (60,5 - 40) = 820 (m2)
Diện tích thửa ruộng hình bên là:
40m	2800 + 820 = 3620 (m2)
Chia hình đã cho thành 2 hình chữ nhật như hình vẽ.
o
3
Đáp số: 3620m2.
như hình bên. Tính diện tích mảnh đất đó.
Bài giải
Diện tích mảnh đất hình chữ nhật (1): 50 X 20,5 = 1025 (m2)
Diện tích mảnh đất hình chữ nhật (2): 10 X 40,5 = 405 (m2)
Diện tích mảnh đất hình bên là: 1025 + 405 = 1430 (m2)
Đáp số: 1430m2.