Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 172: Luyện tập chung

  • Bài 172: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 172: Luyện tập chung trang 2
  • Bài 172: Luyện tập chung trang 3
Bài 172. LUYỆN TẬP CHUNG
Tính:
(1,35 : 0,54 X 4,2 - 5,5) : (7,2 - 4,7) = (2,5 X 4,2 - 5,5) : 2,5
= (10,5 - 5,5) : 2,5 = 5 : 2,5 = 2.
2 giờ 55 phút + 17 giò' 20 phút: 8 = 2 giờ 55 phút + 2 giờ 10 phút
= 4 giờ 65 phút = 5 giờ 5 phút.
Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:
Tìm số trung bình cộng :
28; 34; 41; 45 là: 37
3,52; 0,71; 6,04; 5,12; 4,46 là: 3,97
1 A . ỉ. 4 u. 41 2	4	5	60
Một trường tiểu học có tỉ số phần trăm học sinh nữ so với học sinh nam là 112%. Biết rằng trường đó có 636 học sinh. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh nam ?
Bài giải
Sô" học sinh nam là 100% thì sô" học sinh nữ là 112% sô" học sinh cả trường gồm:
100% + 112% = 212%
212
số học sinh nam của trường đó có là: —l-^ị00 = 300 (học sinh)
Đáp số: 300 học sinh.
Giá một áo sơ mi là 36 000 đồng. Sau hai lần giảm giá, mỗi lần đều giảm 10% (so với giá ban đầu) thì giá bán áo sơ mi đó là bao nhiêu đồng ?
Bài giải
Số tiền giảm giá mỗi áo sơ mi lần đầu là:
90000 X 10% = 9000 (đồng)
Giá bán áo sơ mi sau giảm giá lần đầu là:
90000 - 9000 = 81000 (đồng)
Sô' tiền giảm giá mỗi áo sơ mi lần thứ hai là:
81000 X 10% = 8100 (đồng)
Giá bán áo sơ mi sau hai lần giảm giá:
81000 - 8100 = 72900 (đồng)
Đáp số: 72900 đồng.
Một tàu thủy có vận tốc khi nước yên lặng là a km/giờ, vận tốc của dòng nước là b km/giờ.
Tính vận tốc của tàu thủy khi tàu xuôi dòng.
-Tính vận tốc của tàu thủy khi tàu ngược dòng.
Dùng hình vẽ để biểu thị hiệu vận tóc của tàu thủy khi tàu xuôi dòng và khi tàu ngược dòng.
Bài giải
a) Vận tốc của tàu thủy khi tàu xuôi dòng là:
a + b - (km/giờ).
b) Vận tốc của tàu thủy khi tàu ngược dòng:
b
a - b = (km/giờ).
Vận tốc khi xuôi dòng:
Vận tốc khi ngược dòng:	—
a - b b
Hiệu vận tốc của tàu thủy khi tàu xuôi dòng và khi tàu ngược dọng được thể hiện trên sơ đồ là đoạn thẳng b + b = b X 2.
Vậy: Hiệu vận tốc của tàu thủy khi tàu xuôi dòng và khi tàu ngược dòng bằng 2 lần vận tốc của dòng nước.