Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 93: Luyện tập chung

  • Bài 93: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 93: Luyện tập chung trang 2
Bài 93. LUYỆN TẬP CHUNG
Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:
Diện tích hình tam giác có:
a) Độ dài đáy 10cm, chiều cao 8cm là:
Diện tích hình tam giác là: 10 X 8 : 2 = 40cm2
b) Độ dài đáy 2,2dm, chiều cao 9,3cm là:
2,2dm = 22cm
Diện tích hình tam giác là: 22 X 9,3 : 2 = 102,3cm2
2.
Diện tích hình thang ABCD lớn hơn diện tích của hình tam giác MDC bao nhiêu xăng-ti-mét vuông (xem hình vẽ bên) ? '■
Bài giải 'r
Diện tích tam giác MDC:
6,8 X 2,5 : 2 - 8,5 (cm2)
(cm2)
Diện tích hình thang ABCD: (3,2 + 6,81x2,5 _12 5
Diện tích hình thang lớn hơn diện tích hình tam giác là: 12,5 - 8,5 = 4cm2
Đáp số: 4cm2.
3. Khoanh vào chữ đặt dưới hình có diện tích khác với diện tích của ba hình còn lại:
4,5cm	9cm
6,;
Ổ)
Diện tích các hình:
Hình cẤ: 4,5 X 4,5 = 20,25cm2 Hình 9 X 12,6 : 2 = 56,7cm2 Vậy khoanh vào hình cẤ.
4. Một hình chữ nhật có chiều ( dài tăng thêm 4m thì diện tíc nhiêu phần trăm ?
Hình ẵ: 9 X 6,3 = 56,7cm2 Hình 2): 13,5 X 8,4 : 2 = 56,7cm2
ài 16m, chiều rộng 10m. Nếu chiều . 1 của hình chữ nhật sẽ tăng lên bao
Bài giải
Diện tích hình chữ nhật cho ban đầu là:
16 X 10 = 160 (m2)
Sau khi tăng thêm 4m thì chiều dài mới là:
16 + 4 = 20 (m2)
Diện tích của hình chữ nhật mới là:
20 X 10 = 200 (m2)
Tỉ số phần trăm giữa diện tích hình chữ nhật mới và hình chữ nhật cũ là:
200 : 160 = 1,25 = 125%
Diện tích hình chữ nhật mởi tăng lên: 125% - 100% = 25%
Đáp số: 25%.