Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 157: Luyện tập

  • Bài 157: Luyện tập trang 1
  • Bài 157: Luyện tập trang 2
Bài 157. LUYỆN TẬP
Viết theo mẫu:
Tỉ sô" phần trăm của:
2 và 5 là: 2 : 5 = 0,4 = 40%.
4 và 5 là: 4 : 5 = 0,8 = 80%.
15 và 12 là: 15 : 12 = 1,25 = 125%.
5,76 và 4,8 là: 5,76 : 4,8 = 1,2 = 120%. đ) 10 và 6 là: 10 : 6 = 1,67 = 167%.
1 và I là: 1 : I = I = 1,2 = 120%.
6	65
Tính:
32,5% + 19,8% = (32,5 + 19,8)% = 52,3%.
100% - 78,2% 3= (100 - 78,2)% = 21,8%.
100% + 28,4% - 36,7% = (100 + 28,4 - 36,7)% = 91,7%.
Một trường tiểu học có 280 học sinh trai và 350 học sinh gái. Hỏi:
Số học sinh trai bằng bao nhiêu phần trăm số học sinh gái ?
Số học sinh gái bằng bao nhiêu phần trăm số học sinh trai ?
Bài giải
a) Tỉ số phần trăm học sinh trai so với học sinh gái là:
280
X 100% = 80%.
350
b) Tỉ số phần trăm học sinh gái so với học sinh trai là:
--°- X 100% = 125%.
280
Đáp số: a) 80%; b) 125%.
Theo kế hoạch một tổ sản xuất phải làm 520 sản phẩm, đến nay tổ đó đã làm được 65% số" sản phẩm, Hỏi theo kế hoạch tổ sản xuất còn phải làm bao nhiêu sản phẩm nữa ?
Bài giải
Số sản phẩm tổ sản xuất làm được đến nay:
520 X 65	_ , ,	, . x
	= 338 (sán phâm)
Sô' sản phẩm tổ sản xuất còn phải làm là:
520 - 338 = 182 (sản phẩm)
Đáp số: 182 sản phẩm.