Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 131: Luyện tập

  • Bài 131: Luyện tập trang 1
  • Bài 131: Luyện tập trang 2
Bài 131. LUYỆN TẬP
Một ô tô đi qua cầu với vận tốc 21,6’km/giờ. Tính vận tóc của ô tô đó với đơn vị đo là:
m/phút
m/giây.
Bài giải
a)	21,6km = 21 600m
Vận tốc của ô tô với đơn vị đo m/phút là:
21600 : 60 = 360 (m/phút).
b)
. Vận tốc của ô tô với đơn vị đo m/giây là:
21600 : 3600 = 6 (m/giây).
Đáp số: a) 360 m/phút; b) 6 m/giây. 2, Viết vào ô trống (theo mẫu):
Vận tốc của ô trống thứ nhất: V = s : t = 63 : 1,5 = 42 km/giờ 3 giờ 30 phút = 3,5 giờ
Vận tốc của ô trống thứ hai: V = 14,7 : 3,5 = 4,2 km/giờ 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ
Vận tốc của ô trông thứ ba: V = 1025 : 1,25 = 820 km/giờ 3 giờ 15 phút = 3,25 giờ
Vận tốc của ô trống
hứ tư: V = 79,95 : 3,25 = 24,6 km/giờ.
s
63km
14,7km
1025km
79,95km
t
1,5 giờ
3 giờ 30 phút
1 giờ 15 phút
3 giờ 15 phút
V (km/giờ)
42
km/giờ
4,2 km/giờ
820 km/giờ
24,6 km/giờ
3. Trong cuộc thi chạy, một vận động, viên chạy 1500m hết 4 phút. Tính vận tốc chạy của vận động viên đó bằng m/giây.
Tóm tắt'. ?m
1500m
Bài giải
4 phút = 240 giây Vận tốc chạy của vận động viên là:
1500 : 240 = 6,25 (m/giây)
Đáp số: 6,25 m/giây.
Hai thành phô" A và B cách nhau 160km, một ô tô đi từ A lúc 6 giờ 30 phút đến B lúc 11 giờ 15 phút. Tính vận tốc của ô tô, biết rằng ô tô nghỉ giữa đường 45 phút.
Tóm tắt
Ô tô t
A	B
160km
Bài giải
Thời gian ô tô đi từ A đến B là:
giờ 15 phút - 6 giờ 30 phút = 4 giờ 45 phút
Thời gian thực ô tô chạy đến B là:
4 giờ 45 phút - 45 phút = 4 giờ
Vận tốc của ô tô là:
160 : 4 = 40 (km/giờ)
Đáp số: 40 km/giờ.