Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 149: Ôn tập về đo thời gian

  • Bài 149: Ôn tập về đo thời gian trang 1
  • Bài 149: Ôn tập về đo thời gian trang 2
Bài 149. ÔN TẬP VỀ ĐO THỜI GIAN
1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm 1 thế kỉ = 100 năm;
năm = 12 tháng;
năm (thường) có 365 ngày;
1 năm (nhuận) có 366 ngày;
1 tuần lễ có 7 ngày 1 ngày = 24 giờ 1 giờ = 60 phút 1 phút = 60 giây = giờ
1 giây = 3- phút =	1 - giờ
60	3600
1 tháng có 30 (hoặc 31) ngày;
Tháng hai có 28 hoặc 29 ngày 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm
1 năm 6 tháng = 18 tháng;
2 phút 30 giây = 150 giây;
30 tháng = 2 năm 6 tháng; 150 phút = 2 giờ 30 phút;
60 phút = 1 giờ;
30 phút = "-giò' = 0,5 giờ; 2
giờ 10 phút= 130 phút 5 ngày 8 giờ = 128 giờ.
58 giờ = 2 ngày 10 giờ 200 giây = 3 phút 20 giây.
45 phút = 3 giờ = 0,75 giờ
4
12 phút = 3 giờ = 0,2 giờ
5
1 giờ 30 phút = 1,5 giờ;
75 phút = 1,25 giờ;
60 giây = 1 phút;
90 giây = 1,5 phút;
1 phút 6 giây = 1,1 phút;
2 giờ 18 phút = 2,3 giờ;
phút 48 giây = 3,8 phút;
giờ 15 phút = 2,25 giờ 1 giờ 12 phút = 1,2 giờ.
30 giây = 3 phút = 0,5 phút 2
1 phút 15 giây = 1,25 phút 1 phút 24 giây =1,4 phút.
1 giờ 36 phút =1,6 giờ 1 phút 6 giây =1,1 phút.
3. Đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút ?
2 giờ 0 phút 1 giờ 35 phút 10 giờ 16 phút 7 giờ 5 phút 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Một ô tô dự định đi hết quãng đường AB dài 300km. Ô tô đó đi với
vận tốc 60 km/giờ và đã đi được 2-ì giờ. Hỏi ô tô đã đi được bao 2
nhiêu phần trăm quãng đường AB?
A. 55%	c. 45%	B. 50%
Tóm tắt
D. 60%. Bài giải
135km
A AV-.* B
?% -q
2| giờ = 2,5 giờ
300km
Quãng đường đi được sau 2-7 giờ là:
2
60 X 2,5 = 150 (km)
Ồ tô đã đi được :
150 : 300 = 0,5 = 50% (quãng đường) Vậy khoanh vào câu trả lời đúng là:
A. 55%
@50%
c. 45%
D. 30%.