Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 148: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)

  • Bài 148: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) trang 1
  • Bài 148: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) trang 2
Bài 148. ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH VÀ ĐO THỂ TÍCH (tiếp theo)
9m3 6dm3 < 9,06m3	3m3 6dm3 < 3,6m3
?	9m3 6dm3 = 9,006m3	3m3 6dm3 = 3,006m3
9m3 6dm3 ldm3 85cm3
Một thửa ruộng hình thang có tổng độ dài hai đáy là 250m, chiều
o
cao bằng — tống độ dài hai đáy. Trung bình cứ 100m2 của thửa 5
ruộng đó thu được 64kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tấn thóc.
Bài giải
Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:
250 X I = 150 (m) 5
Diện tích của thửa ruộng hình thang là:
25p^2.18750 (nô 2
Số ki-lô-gam thóc thu được trên cả thửa ruộng:
18750:100 X 64 = 12000 (kg)
12000kg = 12 tấn
Đáp số: 12 tấn.
Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh 4m, chiều cao 2,8m (các kích thước đều đo ở trong lòng bể). Biết rằng 85% thể tích của bể đang chứa nước. Hỏi:
Trong bể có bao nhiêu lít nước ?
Mức nước trong bể cao bao nhiêu mét ?
Bài giải
4m
Thể tích của bể nước là:
X 4 X 2,8 = 44,8 (m3)
Số lít nước có trong bể là:
44’8* 8-5- = 38,08 (m3)
100
38,08m3 = 38080dm3 = 38080Z
Chiều cao của khôi nước trong bể là: 38080 : (4 X 4) = 2,38 (m)
Đáp số: a) 38080 lít nước;
b) 2,38m.