Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 151: Phép trừ

  • Bài 151: Phép trừ trang 1
  • Bài 151: Phép trừ trang 2
Bài 151. PHÉP TRỪ
85,297
27,549
57,748
70,014
9,268
60,746
0,725
0,297
0,428
80007
30009
49998
^2 _ 9-2x2 14	7	14
5
14
5 - 1,5 - l| = 5 - 1,5 - 1,5 = 3,5 - 1,5 = 2.
Zj
2. Tim x:
a) X + 4,72 = 9,18
X = 9,18 - 4,72
X = 4,46.
c) 9,5 - X = 2,7
X = 9,5 - 2,7
X = 6,8.
b) X
1 2 X - —+—
2	3
Z-ii.
6 6
10
Một xã có 485,3ha đất trồng lúa. Diện tích đất trồng hoa ít hơn diện tích đất trồng lúa là 289,6ha. Tính tổng diện tích đất trồng lúa và trồng hoa của xã đó.
Tóm tắt
485,3ha
Trồng lúa:	! 
" ,	289,6ha
Trồng hoa:|	1
Bài giải
Diện tích đất trồng hoa là:
?ha
485,3 - 289,6 = 195,7 (ha)
Diện tích đất trồng hoa và trồng lúa là:
485,3 + 195,7 = 681 (ha)
Đáp số: 681ha.
Tính bằng hai cách khác nhau:
- (30,5 + 14,04).
* Cách 1:
72,54 - (30,5 + 14,04) = 72,54 - 44,54 = 28.
* Cách 2:
- (30,5 + 14,04)
= 72,54 - 14,04 - 30,5 = 68,5 - 30,5 = 28.