Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 166: Luyện tập

  • Bài 166: Luyện tập trang 1
  • Bài 166: Luyện tập trang 2
  • Bài 166: Luyện tập trang 3
Bài 166. LUYỆN TẬP
Viết sô' đo thích hợp vào ô trống:
Điền sô' thích hợp vào ô trống:
2 giờ 30 phút = 2,5 giờ Vận tốc ô trông thứ nhất:
V = s : t = 100 : 2,5 = 40km/giờ 30 phút = 0,5 giờ
Điền vào ô trống thứ hai :
s = vxt=15x0,5 = 7,5km
Điền vào ô trống thứ ba:
t = s:v=12:5 = 2,4 giờ = 2 giờ 24 phút
Vận tốc (v)
48 km/giờ
15 km/giờ
5 km/giờ
Quãng đường (s)
120km
7,5km
12km
Thời gian (t)
2 giờ 30 phút
30 phút
2,4 giờ
Hai ô tô xuất phát cùng một lúc từ tỉnh A đến tỉnh B. Quãng đường AB dài 120km. Thời gian ô tô thứ nhất đi từ A đến B là 2,5 giờ, vận tốc ô tô thứ nhất gấp 2 lần vận tốc ô tô thứ hai. Hỏi ô tô thứ nhất đến B trước ô tô thứ hai bao nhiêu lâu ?
Bài giải
Vận tốc ô tô thứ nhất đi từ A đến B là:
““ = 48 (km/giờ)
2,5
Vận tốc ô tô thứ hai đi từ A đến B là:
48 : 2 = 24 (km/giờ)
Thời gian ô tô thứ hai đi hết quãng đường AB là:
120 : 24 = 5 (giờ)
Thời gian ô tô thứ nhất đến B trước ô tô thứ hai:
5 - 2,5 = 2,5 (giờ)
Đáp số: 2,5 giờ.
Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Sau 2 giờ chúng gặp nhau. Quãng đường AB dài 162km.
Tìm vận tốc của mỗi ô tô, biết vận tốc ô tô đi từ A bằng — vận
5
tốc ô tô đi từ B.
Điểm gặp nhau ở cách A bao nhiêu ki-lô-mét ?
162 km
A^-''2'giờ	2giờ''-^B
H-	7-•—	H
	> gặp nhau	■*	
Tóm tất'.
? km/giờ
Vận tốc A:l I Ị I I ? km/giờ
Vận tốc B;l I I 1
Bài giải
Tổng vận tôc của hai ô tồ là:
162 : 2 = 81 (km/giờ)
Vận tốc ô tô đi từ A là:
81 : (4 + 5) X 4 =36 (km/giờ)
Vận tốc ô tô đi từ B là:
81 - 36 = 45 (km/giờ)
Điểm gặp nhau cách A là:
36 X 2 = 72 (km):
Đáp số: a) 36km/giờ; 45km/giờ. b) 72km.