Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 104: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

  • Bài 104: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương trang 1
Bài 104. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT. HÌNH LẬP PHƯƠNG
Viết sô' thích hợp vào chỗ chấm:
Hình hộp chữ nhật có: 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh.
Hình lập phương có: 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh.
12cm
12cm
10cm
8cm
20cm
4cm
Ghi dấu X vào ô trông dưới hình hộp chữ nhật, ghi dấu V vào ô trông dưới hình lập phương:
Viết các số còn thiếu vào các mặt tương ứng:
1
3
4
5
6
2
Cho hình hộp chữ nhật (xem hình bên).
Viẽt tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: D
Q
DQ = AM = BN = CP AB = MN = PQ = DC AD = BC = NP = MQ
Diện tích mặt đáy ABCD là:
7x4 =28 (cm2)
Diện tích mặt bên DCPQ là:
7 X 5 = 35 (cm2)
Diện tích mặt bên AMQD là:
4 X 5 = 20 (cm2).